BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XH

           TRƯỜNG ĐẠI HỌC

      SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

CHUẨN ĐẦU RA

NGÀNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY

( CÔNG NGHỆ CNC -  CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO KHUÔN, MẪU – CÔNG NGHỆ HÀN)

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-ĐHSPKTV, ngày        /       /2020

 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh).

 

1. Tên ngành đào tạo:

 

 

CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY

Công nghệ CNC, Công nghệ chế tạo khuôn, mẫu, Công nghệ Hàn)

            

2. Trình độ đào tạo:

     Đại học

     

          3. Về kiến thức

         3.1. Kiến thức chung:

- Nhận thức đầy đủ về những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; có kiến thức khoa học xã hội nhân văn.

- Hoàn thành chương trình giáo dục thể chất; chương trình giáo dục quốc phòng; Chương trình ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam; chương trình tin học.

- Vận dụng tốt các kiến thức cần thiết về toán học, khoa học tư nhiên để xử lý các kiến thức về chuyên môn và khả năng tự nghiên cứu nâng cao trình độ.

      3.2. Kiến thức chuyên ngành:

 - Có kiến thức cơ sở chuyên môn rộng, vững chắc thích ứng tốt với những công việc, phù hợp với ngành học

- Vận dụng tốt kiến thức cơ bản về cơ sở ngành kỹ thuật cơ khí như vẽ kỹ thuật, vật liệu cơ khí, cơ lý thuyết, sức bền vật liệu, chi tiết máy, để giải quyết các vấn đề trong công việc cũng như trong sản xuất.

-  Có kiến thức, phương pháp lập trình gia công trên các máy CNC, sử dụng thành thạo  phần mềm thiết kế cơ khí trên máy tính.

-  Xây dựng phương án bảo trì, bảo dưỡng các loại máy Công cụ, máy Hàn, trang thiết bị công nghệ và dây chuyền sản xuất nhằm đảm bảo sự hoạt động ổn định.

- Có kiến thức về doanh nghiệp, thị trường để tìm việc làm và tự tạo việc làm.

4.  Kỹ năng:

   -  Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam

-  Thiết kế, chế tạo, lắp ráp thiết bị máy, trang bị công nghệ và dây chuyền sản xuất thuộc lĩnh vực cơ khí.

-  Khai thác tốt một số phần mềm tin học văn phòng, phần mềm thiết kế cơ khí trong quá trình thiết kế và sản xuất.

-  Thiết kế khuôn, mẫu. Thiết kế, lập quy trình công nghệ gia công chi tiết trên máy Công cụ vạn năng, máy Hàn thành thạo.

-  Lập trình, vận hành máy công cụ CNC, máy Hàn tự động thành thạo,

- Vận dụng linh hoạt các kỹ năng gia công trên máy CNC, máy Hàn tự động vào trong thực tế sản xuất.

-  Xây dựng kế hoạch, lập dự án phát triển sản xuất, tổ chức và điều hành chỉ đạo sản xuất trong các nhà máy sản xuất cơ khí, các hoạt động dịch vụ kỹ thuật cơ khí.

- Giải đáp, phản biện các vấn đề liên quan đến lĩnh vực cơ khí.

5. Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm.

- Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định. Tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân.

- Lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động.

- Lắng nghe góp ý, có tinh thần cầu tiến, thiết lập mối quan hệ công tác tốt với đồng nghiệp trong lĩnh vực chuyên môn, giao tiếp xã hội

- Ham học hỏi, tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn phù hợp với ngành đào tạo.

 6. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

- Kỹ thuật viên tại phòng kỹ thuật để thiết kế máy, cụm chi tiết máy, triển khai công nghệ gia công, làm việc trực tiếp sản xuất trên các máy vạn năng, máy công cụ điều khiển số CNC, máy Hàn tự động, các dây chuyền sản xuất có trang thiết bị hiện đại tại các nhà máy, phân xưởng cơ khí.

- Quản lý, tổ chức quá trình sản xuất tại các phân xưởng của công ty, nhà máy, xí nghiệp

- Hướng dẫn thực hành nghề tại các nhà máy, xí nghiệp

- Giảng dạy tại các cơ sở giáo dục kỹ thuật và dạy nghề.

- Tự tạo dịch vụ và công việc trong lĩnh vực liên quan đến nghề nghiệp.

7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:

- Có khả năng học cao học để đạt trình độ cao hơn thuộc chuyên ngành đã được đào tạo

- Tiếp thu, triển khai các ứng dụng công nghệ, kỹ thuật mới của lĩnh vực công gia công tiến tiến

- Có khả năng tự học để thích ứng với môi trường làm việc và khả năng học tập suốt đời.

8. Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà nhà trường tham khảo

- Chương trình, tài liệu của Bộ GD- ĐT ban hành

- Chương trình đào tạo công nghệ CNC, Công nghệ chế tạo khuôn, Mẫu, Công nghệ Hàn của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh

- Chương trình đào tạo, tài liệu, giáo trình ngành chế tạo máy, ngành Hàn, chuyên ngành gia công trên các máy CNC, của các NXB KHKT, GD, TCDN và của các Trường Đại học trong nước

 - Các tài liệu tham khảo nước ngoài./.

 

                                                                                     HIỆU TRƯỞNG