DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HỘI SINH VIÊN KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO

Liên chi hội trưởng: Lê Đình Cao - DHCTMCK12A

Liên chi hội phó: