Khoa Cơ khí Chế tạo là đơn vị hành chính thuộc Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh, có chức năng đào tạo và nghiên cứu khoa học ngành Công nghệ Chế tạo máy (Công nghệ CNC, Công nghệ chế tạo khuôn mẫu và Công nghệ Hàn), Công nghệ Chế tạo thiết bị Cơ khí, Công nghệ Cơ điện tử và các ngành khác thuộc chuyên môn khoa đang đảm nhiệm. Bên cạnh công tác đào tạo chính quy dài hạn, khoa có khả năng tổ chức các lớp bồi dưỡng ngắn hạn, nâng cao trình độ tay nghề, tổ chức thi nâng bậc thợ theo nhu cầu, tổ chức đánh giá kỹ năng thực hành nghề cho giáo viên dạy nghề và kỹ năng nghề cho người lao động theo chuẩn Quốc gia và Quốc tế.

       Để hoàn thành chức năng và nhiệm vụ được giao, đồng thời để định hình cho bước đi, cho hướng phát triển của khoa gắn với mục tiêu phát triển chung của Nhà trường, của khu vực thông qua đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ, Khoa Cơ khí Chế tạo xây dựng chiến lược phát triển giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. ( Xem bản đính kèm)