Các bạn sinh viên đang thực hiện đồ án môn học Nguyên lý chi tiết máy và Công nghệ chế tạo máy xem quy định trình bày đồ án ở file đính kèm phía dưới.