Tên cơ quan: Khoa Cơ khí chế tạo - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh
Địa chỉ: Phường Hưng Dũng - Thành phố Vinh – Tỉnh Nghệ An
Số điện thoại: 0912435816
Website: http://www.khoackct.vuted.edu.vn
Email: khoackct.vuted@gmail.com