DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CHI ỦY
   NHIỆM KỲ 2020 - 2022
TT Họ và tên Chức vụ
 1  Lê Thái Sơn  Bí thư chi bộ
2 Nguyễn Chương Đạo Phó Bí thư chi bộ
3 Nguyễn Bá Thuận Chi ủy viên