DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CHI ỦY
   NHIỆM KỲ 2020 - 2022
TT Họ và tên Chức vụ
 1  Lê Thái Sơn  Bí thư chi bộ
2 Nguyễn Chương Đạo Phó Bí thư chi bộ
3 Nguyễn Bá Thuận Chi ủy viên
DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN CHI BỘ CƠ KHÍ CHẾ TẠO

TT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Lê Thái Sơn

Bí thư chi bộ

 

2

Đậu Phi Hải

 

 

3

Nguyễn Thanh Sơn

 

 

4

Cao Xuân Lại

 

 

5

Ngô Ngọc Sơn

 

 

6

Kiều Anh Dũng

 

 

7

Lê Phú Cường

 

 

8

Trương Nguyên Hiến

 

 

9

Hoàng Xuân Lãm

 

 

10

Ngô Xuân Sơn

 

 

11

Nguyễn Khắc Chinh

 

 

12

Nguyễn Chương Đạo

Phó Bí thư chi bộ

 

13

Lưu Thủy Chung

 

 

14

Nguyễn Bá Thuận

Chi ủy viên

 

15

Phan Thị Thu Hằng

 

 

16

Nguyễn Hữu Ngoạn

 

 

17

Phạm Thị Phương Thảo